Podsumowanie w języku polskim

Wiosną 2020 roku pandemia koronawirusa doprowadziła do zamknięcia granicy polsko-niemieckiej. W związku z tym kraj związkowy Brandenburgia wdrożył kompleksowy program wsparcia dla pracowników transgranicznych. Celem programu było zapewnienie pracownikom z Polski możliwości pobytu na miejscu w Brandenburgii. Ten tak zwany program transgraniczny dla osób dojeżdżających do pracy w Brandenburgii był obsługiwany przez brandenburskie izby przemysłowo-handlowe (IHK). Na potrzeby programu zebrano m.in. szczegółowe dane na temat miejsca zamieszkania i zatrudnienia pracowników transgranicznych. W całej Brandenburgii około 7.000 polskich pracowników orzymało wsparcie w wysokości ponad 9 mln euro.

Analiza

Na podstawie zgromadzonych danych, obejmujących ponad 2.700 osób dojeżdżających do pracy do 365 firm znajdujących się na obszarze IHK we Wschodniej Brandenburgii i w Poczdamie, przeprowadzono szczegółową analizę. Oprócz analizy ogólnych cech strukturalnych, takich jak branża czy płeć pracówników transgranicznych, analiza obejmowała stopień wykorzystania infrastruktury regionalnej. Szczególną cechą tego opracowania jest to, że po raz pierwszy dostępne są konkretne dane na temat pochodzenia osób dojeżdżających do pracy na poziomie gmin.

Rezultaty

Z analizy tej wynikało także kilka innych wniosków: 
Z jednej strony, anzaliza potwierdziła jednoznacznie, że istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników z Polski we wszystkich sektorach gospodarki w regionie. Z drugiej strony, wyniki wykazały, że przedsiębiorstwa różnej wielkości korzystają z usług pracowników transgranicznych oraz że najlepiej opłacane są osoby zatrudnione w budownictwie i przemyśle. Analiza wynagrodzeń wykazała również, że najwyższe stawki wynagrodzenia wypłacane są na obszarach gmin, położonych na północ od Berlina. 
Okazało się również wyraźnie, że osoby dojeżdżające do pracy w cyklu weekendowym, z dłuższym czasem dojazdu, otrzymują średnio wyższe wynagrodzenie niż osoby dojeżdżające do pracy codziennie. Dłuższe dojazdy pracowników weekendowych wynikały głównie z przestrzennego rozkładu miejsc ich pochodzenia i zatrudnienia. Sugerowało to, że osoby codziennie dojeżdżające do pracy poruszają się głównie w obrębie wyraźnie określonego obszaru o maksymalnej promieniu 200 kilometrów od granicy państwowej, natomiast w przypadku osób dojeżdżających do pracy raz w tygodniu, odległość ta jest często większa.

Oczekiwania 

Z powyższych danych wynikają następujące oczekiwania:
  • Należy unikać ponownego zamykania granic dla pracowników transgranicznych.
  • Należy uwzględnić rosnące obciążenie infrastruktury transgranicznej i tym samym wesprzeć rozbudowę infrastruktury kolejowej i drogowej (w tym nowe transgraniczne połączenia autobusowe i kolejowe).
  • Potrzeba dalszego rozwoju Brandenburgii jako atrakcyjnego miejsca pracy, ponieważ zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w przyszłości znacznie wzrośnie. 
Polska wersja analizy będzie dostępna pod koniec stycznia 2021 roku.