Zadania izby

1. Usługi dla gospodarki

Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgii (IHK Ostbrandenburg) oferuje przedsiębiorstwom członkowskim szeroki wachlarz usług. Wymieńmy tu tylko niektóre z nich:
 • Towarzyszy firmom i wspiera je przy podnoszeniu kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej.
 • Informuje młodzież o perspektywach zawodowych w regionie.
 • Prowadzi doradztwo dla zakładów prowadzących naukę zawodu i młodzieży, we wszystkich kwestiach dotyczących edukacji zawodowej i podnoszenia kwalifikacji.
 • Udziela pomocy osobom zakładającym działalność gospodarczą na ich drodze do samodzielności.
 • Doradza i pomaga w kwestiach ekonomicznych i związanych z handlem zagranicznym, prawnych, związanych z ochroną środowiska i innowacjami oraz rozwojem pracowników.
 • Poszukuje trwałych i szybkich rozwiązań w przypadku trudności finansowych przedsiębiorstwa.
 • Organizuje wspólne ekspozycje firm na targach w kraju i zagranicą.
 • Udziela informacji na temat aktualnych możliwości uzyskania przez przedsiębiorstwa środków pomocowych.
 • Pośredniczy w pozyskiwaniu partnerów biznesowych i przedstawicielstw w kraju i zagranicą.

2. Zadania zlecone przez państwo

Izba Przemysłowo-Handlowa wypełnia w zastępstwie organów państwowych liczne zadania, ponieważ znajduje się bliżej firm i przedsiębiorców. Samorząd gospodarczy jest bardziej efektywny, korzystniejszy i silniej zorientowany na rzeczywiste problemy. Wypełnia on między innymi następujące zadania na rzecz przedsiębiorstw w regionie:
 • Udziela uprawnień do kształcenia zawodowego uczniów oraz organizuje egzaminy na zakończenie nauki zawodu i kursów podnoszących kwalifikacje.
 • Potwierdza równoważność uzyskanych zagranicą kwalifikacji zawodowych.
 • Przeprowadza specjalistyczne egzaminy w przypadku firm prowadzących przewóz rzeczy i osób.
 • Udziela pomocy w zakresie handlu zagranicznego: od świadectw pochodzenia poprzez karnety A.T.A., po uwierzytelnienia.
 • Powołuje i zaprzysięga rzeczoznawców.
 • Zajmuje stanowisko w przypadku wpisów do rejestru handlowego.

3. Reprezentacja interesów w polityce gospodarczej

IHK Ostbrandenburg wypowiada się w imieniu firm członkowskich z powiatów Uckermark (Marchia Wkrzańska), Barnim, Märkisch-Oderland (Marchijsko-Odrzański) i Oder-Spree (Odra-Sprewa) oraz miasta na prawach powiatu Frankfurt nad Odrą, przedstawiając wobec polityków koncepcje, konkretne propozycje i opinie. Izba jest ponadto reprezentowana we wszystkich ważnych gremiach prowadzących negocjacje z ministerstwami, urzędami pracy a także czynnikami decyzyjnymi na szczeblu powiatowym i gminnym. IHK angażuje się na rzecz rozwoju gospodarczego całego regionu wykraczając ponad interesy poszczególnych branż. Ponadto udziela pomocy przy pozyskiwaniu środków wsparcia na inwestycje i prognozuje zmiany koniunktury. Izba zabiera również głos w sprawach projektów zmian ustawodawstwa.